Khu học chánh của chúng tôi có một nhiệm vụ to lớn đối với tất cả học sinh: "Để truyền cảm hứng và chuẩn bị tất cả các học sinh với sự tự tin, can đảm và khả năng để đạt được ước mơ của mình; đóng góp cho cộng đồng; và tham gia vào một đời học tập. "Để đo lường sự tiến bộ của chúng tôi trong việc giúp học sinh đạt được sứ mệnh đó, nhân viên khu vực trường Osseo kết hợp thông tin qua nhiều cách khác nhau.

Một trong những nỗ lực quan trọng nhất cho đến nay là khảo sát các liên quan thông qua đó học sinh, nhân viên và phụ huynh / người giám hộ cung cấp thông tin phản hồi về một số lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ quan trọng. Kết quả từ cuộc khảo sát năm 2016 cung cấp bằng chứng về sự phát triển để chúc mừng cũng như một số lĩnh vực mà chúng ta có thể cải thiện.

Sự tham gia

 • Hơn 12.000 học sinh từ lớp 3-12 đã được khảo sát trong năm học 2015-16.
 • Sự tham gia của Phụ huynh / người giám hộ đã được lựa chọn theo mẫu ngẫu nhiên để đảm bảo rằng người được hỏi đại diện cho dân số phụ huynh / người giám hộ trong khu vực Trường Osseo (hơn 1.000 phụ huynh / người giám hộ tham gia vào năm 2016). Khảo sát được dùng trong tiếng Anh, Mông, Tây Ban Nha, Việt và Somali.
 • Tất cả các nhân viên đã được mời tham gia khảo sát vào năm 2016; có 1323 đã tham gia.

Những gì chúng ta học được

Cuộc khảo sát được thiết kế để giúp các nhà quản trị đo lường như thế nào, chúng tôi đang làm để giúp học sinh đạt được ba mục tiêu chiến lược trong sứ mệnh của huyện: đạt được ước mơ, đóng góp cho cộng đồng, và tham gia vào học tập suốt đời. Chúng tôi tìm thấy những xu hướng sau đây từ mùa xuân năm 2014 để mùa xuân năm 2016 khảo sát:

Đạt được những giấc mơ

 • Nhiều học sinh đã lên tiếng  rằng "một người làm việc tại trường học của tôi đã giúp tôi đặt ra mục tiêu để tôi có thể được gần hơn để đạt được ước mơ của tôi." Điều này đã tăng từ 51% trong năm 2014 lên đến  58% vào năm 2016.
 • Phụ huynh cũng có nhiều khả năng để nói rằng một người nào đó ở trường đã giúp con trai hay con gái của họ đạt mục tiêu. Điều này tăng từ 47% đến 54%.
 • Trong cả năm, trên 80% giáo viên đã đồng ý với tuyên bố: "Tôi có thể giúp học sinh xác định và làm việc hướng tới giấc mơ của họ."
 • Một thách thức trong lĩnh vực này là nhận thức của học sinh có một tầm nhìn hoặc ước mơ cho tương lai đã không tiến triển cho học sinh ấy (74% cả năm) và cũng đã giảm cho bố mẹ (từ 75% đến 72%). Giáo viên chỉ hơi nhiều khả năng chỉ ra rằng "hầu hết các học sinh tôi đã nhận biết năm nay đã nói chuyện với tôi về những giấc mơ của họ cho tương lai (từ 63% trong năm 2014 lên 64% vào năm 2016.

Góp phần vào cộng đồng

 • Nhiều học sinh nói rằng trong trường, học sinh được đối xử có sự tôn trọng. Điều này tăng từ 50% trong năm 2014 lên 67% vào năm 2016.
 • Trong cả hai năm, hơn bốn trong năm cha mẹ cho rằng con trai hay con gái của họ được đối xử tôn trọng ở trường.
 • Cũng trong cả hai năm, hơn bốn trong năm giáo viên chỉ ra rằng học sinh được đối xử tôn trọng ở trường.”
 • Một lĩnh vực cho sự tăng trưởng về đóng góp của cộng đồng là sự nhận thức xung quanh rằng học sinh đã "giúp đáp ứng nhu cầu của người khác thông qua lãnh đạo, dịch vụ, hoặc một số cách khác." Mặc dù học sinh thấy sự gia tăng trong khu vực này (từ 58% đến 68%), điều này là các câu hỏi với các thỏa thuận phần trăm thấp nhất và đã có sự giảm về phần của cha mẹ (69% đến 68%) và giáo viên (46% đến 43%).

Tham gia vào các kỹ năng học tập suốt đời

 • Nhiều học sinh đang nói "Một khi tôi đã quyết định tôi sẽ làm một cái gì đó là khó để làm, tôi luôn luôn làm theo một cách thông suốt và làm điều đó." Tỷ lệ này tăng từ 60% trong năm 2014 lên 74% vào năm 2016.
 • Trong cả hai năm, hai phần ba hoặc nhiều hơn các bậc cha mẹ nói "Một khi anh / cô ấy đã quyết định anh / cô ấy sẽ làm điều gì đó thật khó để làm, anh / cô ấy luôn làm đến nơi đến chốn và thực hiện nó.
 • Ngược lại, 36% giáo viên đã đồng ý với tuyên bố: "Hầu hết các học sinh tôi đã nhận biết chứng minh rất nhiều kiên trì và theo dõi thông suốt."
 • Đối với học tập suốt đời, quản lý thời gian là một lãnh vực phát triển. Mặc dù học sinh cảm nhận sự gia tăng trong khu vực này (từ 63% đến 70%), đã có thỏa thuận thấp hơn và giảm đi cảm nhận của cha mẹ (từ 64% đến 62%) và giáo viên (từ 39% đến 32%).

Một phần khác của cuộc khảo sát đo như thế nào, chúng tôi đang làm trong việc giúp đỡ các học sinh và gia đình cảm thấy chào đón tại trường và được tôn trọng và tin cậy của nhân viên nhà trường.

Chào đón

 • Nhiều học sinh đang nói rằng họ cảm thấy họ là một phần của trường, tăng từ 62% đến 75%.
 • Nhiều bậc cha mẹ đang nói trường như là một tổng thể được chào đón gia đình của họ, tăng từ 83% đến 86%.
 • Mặc dù đã có sự gia tăng theo thời gian, trong năm 2016, ít hơn hai phần ba học sinh (64%) đồng ý với những câu hỏi: "Tôi cảm thấy thoải mái chia sẻ những suy nghĩ và ý tưởng của tôi tại trường học" và "học sinh được đối xử công bằng ở trường."
 • Đối với cha mẹ, có chỗ cho sự tăng trưởng về câu hỏi: "Tôi cảm thấy rằng nhân viên tại trường con trai / con gái tôi ân cần với tôi." Điều này tăng nhẹ từ 70% đến 71%.

Tôn trọng

 • Nhiều học sinh đang nói rằng người lớn đối xử với họ với sự tôn trọng, tăng từ 74% lên 83%.
 • Trong cả hai năm, gần như tất cả các bậc cha mẹ (92% đến 93%) cho biết con trai hay con gái họ ở trường được đối xử tôn trọng.
 • Quan niệm của học sinh rằng "người lớn ở trường hành động thiết thực về mối quan tâm cho tôi khi có thể." Đã tăng gấp bốn phần trăm, nhưng vẫn chỉ ở mức 70%.
 • Có một nhận thức thấp hơn, và giảm nhẹ (từ 80% đến 78%) trong nhận thức của cha mẹ rằng "nhân viên nhà trường thực hiện hết những lời hứa của họ."

Niềm Tin

 • Nhiều học sinh đang nói rằng người lớn ở trường tin tưởng họ, tăng từ 72% đến 81%.
 • Trong cả năm, 9 trong số 10 cha mẹ chỉ ra rằng nhân viên nhà trường tin tưởng họ.

* Để có kết quả khu vực học, cho lỗi này là +/- 2% ở mức độ tin cậy 95%.

Cái gì tiếp theo?

Trường học và các nhà lãnh đạo quận sẽ tiếp tục sử dụng các kết quả và các dữ liệu khác cho kế hoạch cải tiến. Các cuộc điều tra sẽ tiếp tục được cho các học sinh và nhân viên mỗi năm, và phụ huynh / người giám hộ mỗi năm khác.