Peb koog tsev kawm ntawv muaj lub hom phiaj rau cov tub ntxhais kawm: “Los txhawb thiab npaj txhua tus tub ntxhais kawm kom lawv muaj peev xwm, siab tawv thiab txawj txaus mus ua tau li lawv txoj kev npau suav; pab tau lub zej lub zos; thiab koom txog kev kawm mus ib sim neej.  Yuav kom ua tau raws li peb lub hom phiaj saum toj ntawd, peb cov ua hauj lwm hauv koog tsev kawm ntawv hauv Osseo mus muab cov xwm los ntawm ntau txoj kev.

Ib qho uas tseem ceeb tshaj plaws los lawm yog daim ntawv ntsuam xyuas ntawm cov neeg uas muaj feem xws li cov tub ntxhais kawm, cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, thiab cov niam txiv los sis cov saib xyuas los pab tawm tswv yim txog qee phab ntawm lub hom phiaj.  Kev ntsuam xyuas tau los ntawm daim ntawv ntsuam xyuas xyoo 2016 qhia tau txog yam uas ua tau zoo lawm thiab ho qhia txog yam peb yuav tau kho. 

Koom tes

 • Tshaj li 12,000 tus tub txhais kawm nyob qib 3-12 tau teb cov lus nug ntawm daim ntawv ntsuam xyuas xyoo 2015-2016.
 • Muaj tshaj li 1000 tus niam txiv los sis cov saib xyuas tau raug xaiv los teb cov lus nug ntawm  daim ntawv ntsuam xyuas.
 • 1323 tus neeg ua hauj lwm los kuj teb thiab

Qhov peb kawm tau

Daim ntawv ntsuam xyuas qhia tau tias peb yuav pab cov tub ntxhais kawm kom ua tau li peb lub hom phiaj muaj raws li nram qab no:

Ua Kom Tau Li Txoj Kev Npau Suav

 • 58% ntawm cov tub ntxhais kawm tau teb tias: “muaj neeg tom tsev kawm ntawv pab kuv npaj lub hom phiaj kom kuv mus tau ze zuj zus rau kuv txoj kev npau suav.”
 • 54% ntawm cov niam txiv kuj hais li thiab.
 • 80% ntawm cov xib fwb los kuj hais tias lawv pab tau cov tub ntxhais kawm txheeb xyuas thiab ua kom tau li lawv txoj kev npau suav.
 • Ib qho uas yuav tau kho ces yog ob xyoos los no cov tub ntxhais kawm ntawv tsis paub lawv kev npau suav thiab tsis muaj hom phiaj rau lawv lub neej pem suab; daim ntawv ntsuam xyuas tsis pom nce rau kab lus nug no.

Pab Lub Zej Lub Zos

 • 67% ntawm cov tub ntxhais kawm teb tias nyob hauv lawv lub tsev kawm ntawv kuj muaj kev sib hwm.
 • 4 tug ntawm 5 leej niam txiv teb tias lawv tus tub tus ntxhais tau txais kev sib hwm zoo.
 • Ib qho uas yuav tau kho kom loj hlob yog kom pom hais tias cov tub ntxhais kawm muaj kev sib pab, pab tau lwm tus los ntawm kev ua tus coj los sis lwm txoj hau kev.

Koom Txog Kev Kawm Kus Ib Sim Neej

 • 74% ntawm cov tub ntxhais kawm kuj teb tias yog lawv txiav txim siab ua yam twg lawm lawv yuav ua kom tiav.
 • Ob feem peb ntawm cov niam txiv los kuj teb tias “Thaum tus tub los sis tus ntxhais txiav txim siab mus ua tej yam uas tsis yooj yim los nws yeej ua mus.”
 • 36% ntawm cov xib fwb kuj pom zoo rau kab lus hais tias “ Feem coob ntawm cov tub ntxhais kawm uas kuv tau paub los kuj muaj kev rau siab.”
 • Kev siv lub sijhawm kom tseem ceeb yog ib qho uas cov tub ntxhais kawm yuav tau kawm mus ntxiv.

Ib nrab ntawm daim ntawv ntsuam xyuas hais ntsuam txog cov neeg ua hauj lwm tom tsev kawm ntawv puas ua zoo txais tos thiab hwm cov tub txhais kawm thiab lawv tsev neeg.

Kev Tos Txais

 • 75% ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv teb tias lawv kuj tau kev tos txais yam zoo tom tsev kawm ntawv.
 • 86% ntawm cov niam txiv hais tias lawv tau kev tos txais zoo thiab.
 • 64% ntawm cov tub txhais kawm kuj hais tias lawv xis qhia txog lawv tej tswv yim thiab kev xav rau tom tsev kawm ntawv.  Cov tub ntxhais kawm los kuj tau txais kev coj sib haum sib npaug.
 • 71% ntawm cov niam txiv hais tias lawv mloog tau tias lawv tus tub tus txhais lub tsev kawm ntawv kuj xam txog lawv thiab.

Kev Sib Hwm

 • 83% ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv hais tias cov neeg laus kuj hwm lawv.
 • 93% ntawm cov niam txiv hais tias lawv cov tub cov ntxhais lub tsev kawm kuj hwm lawv.
 • 70% ntawm cov tub txhais kawm pom tau tias cov neeg laus tom tsev kawm ntawv kuj pab kho lawv txoj kev txhawj xeeb li lawv pab tau.
 • 78% ntawm cov niam txiv hais tias cov neeg ua hauj lwm tom tsev kawm ntawv kuj ua raws li lawv cog lus.

Kev Ntseeg Siab

 • 81% ntawm cov tub ntxhais kawm hais tias cov neeg laus tom tsev kawm ntawv kuj ntseeg lawv siab.
 • 9 tug ntawm 10 tus niam txiv hais tias cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm  ntawv kuj ntseeg lawv siab.

*Tag nrho qhov kev ntsuam xyuas ntawm koog tsev kawm ntawv no ntsuas tau tias kev uas yuav yuam kev ces tsis pauv tsis ntxiv (+/-) li 2% ntawm 95% theem kev ntseeg.

Dab tsi txuas ntxiv?

Tsev kawm ntawv thiab cov thawj coj ntawm koog tsev kawm yuav siv tej kev ntsuam xyuas tau no los tsim kho.  Txhua xyoo txuas ntxiv mus peb yuav rov ua daim ntawm ntsuam xyuas rau cov tub ntxhais kawm, cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm, thiab cov niam txiv los sis cov saib xyuas.