Caum Cuag Tus Npau Suav

Ib nrab hnub Pre-Kindergarten Pub Dawb

Xov Xwm Rau Tsev Neeg Thaum Muaj Huab Cua Tsis Zoo Thiab Kev Ceev

Ib nrab hnub qib Pre-Kindergarten Pub Dawb  

Qhia Txog Tsev Neeg Txojcai Kawm Ntawv thiab Txwv Tsis Pub Muab Nthuav Tawm

Npaj koj tus menyuam kom txhij mus kawm qib pib Kindergarten

 Title I yog dabtsi?

 

Cov Lus Nug txog ntawm Tsev Kawm Ntawv Theem Qis (Elementary) Daim Ntawv qhia txog Kev Kawm

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kawm Rau Qib Kindergarten

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kawm Rau Qib Ib

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kawm Rau Qib Ob

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kawm Rau Qib Peb

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kawm Rau Qib Plaub

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kawm Rau Qib Tsib

Mob Qhua Pias (Rubeola)