Osseo Koog Tsev Kawm Ntawv yuav nrhiav ib cov tibneeg zej zog los pab nyob rau hauv Rau Npe Kawm Ntawv thiab thiab Saib Tswj Txaus Lawm Los Tsis Txaus uas lawv yuav los soj ntsuam kev rau npe kawm ntawv tamsim no thiab saib tswj tsev kawm ntawv txaus lawm los tsis txaus thiab mam li tsim ib cov ciaj los siv pab kho kev npaj rau yav tom ntej thiab ua kom muaj kev ncaj nceeg ntxiv.

Osseo Koog Tsev Kawm Ntawv tab tom raug kev nyuab loj uas yuav ua licas thiaj pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv/tsev neeg tej kev tu ncua thiab tej kev xav tau thaum uas tseem  tab tom siv tej kev pab uas tu ncua coj los pab rau txoj kev pab cuam kawm ntawv kom mus zoo thiab siv nyiaj txiag tsawg li tsawg tau. Koog tsev kawm ntawv cov thawj coj xav nrhiav ib cov neeg hauv zej zog no los tsim thiab npaj kom muaj tej lub tswv yim tshiab zoo yuav los pab kom muaj kev nce mus qhov meej dua no yog ntawm kev rau npe kawm ntawv thiab siv cov tsev kawm ntawv licas.  Koog Tsev Kawm Ntawv pab Rau Npe Kawm Ntawv thiab Saib Tswj Txaus Lawm Los Tsis Txaus Ua Haujlwm:

  • Los tsim kom muaj tus ncej tsev uas loj dav thiab ntev rau cov neeg ua haujlwm tau siv los npaj rau kev rau npe kawm ntawv  thiab siv tej tsev kawm ntawv kom zoo thiab tsis txhob poob nyiaj ntau;
  • Ob feem peb ntawm cov neeg no yog cov neeg zej zog(niam txiv/cov saib xyuas menyuam, cov tibneeg uas nyob thiab ua haujlwm hauv koog tsev kawm ntawv no) thiab ib feem peb yog cov neeg ua haujlwm hauv koog tsev kawm ntawv no; thiab
  • Sib ntsib ib hlis ob zaug tshaj 12 lub hlis, pib lub ob hlis xyoo 2015 thiab tas rau lub 3 hlis xyoo 2016.

Cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv uas yuav los nyob rau pab khiav haujlwm no tus thawj tshwj loj mam li taw lawv cov npe. Cov neeg zej zog yuav raug xaiv los ntawm daim ntawv thov lawv mam li tau mus nyob rau hauv.  Koog tsev kawm ntawv cov thawj coj xav tias yuav muaj ntau daim ntawv thov ntau dua li ua qhov chaws los nyob hauv pab Khiav Haujlwm no.  Pab neeg yuav los xaiv no yuav xaiv kom tau pab uas cov neeg muaj ntau txawv tswv yim kev xav nyob rau tsev neeg thiab tej neeg zej zog uas ua haujlwm nyob rau koog tsev kawm ntawv.

Daim ntawv qhia cov Khiav Ua Haujlwm yuav qhia ntxiv txog pab ua haujlwm no thiab lawv tes dej num.

Yog koj xav thov los ua ib tus nyob rau hauv Pab Rau Npe Kawm Ntawv thiab Saib Tswj Txaus Lawm Los Tsis Txaus, koj mus ua tau daim ntawv thov no online ua ntej 4:30 pm, 1 Hlis Ntuj Tim 9, Xyoo 2015. 

Daim Ntawv Thov Los Nyob Rau Hauv Pab Saib Rau Npe Kawm Ntawv thiab Tswj Saib Txaus Lawm Los Tsis Txaus Khiav Haujlwm

Yog koj xav tau daim ntawv thov los ua tes dej num no ces hu rau Colleen Wuollet ntawm 763-391-7279.