pos1 enroll

Welcome to Osseo Area Schools! Enrollments are accepted on an ongoing basis, so enroll now.

 

ParentPortal

Find instructions and login access for FeePay, ParentVUE and Schoology for parents, all in one central location.

Lunch Menu

What’s for breakfast and lunch? Our schools offer nutritious meals to encourage healthy eating.

Loading...

View the on-time status of your bus with Bus Status (available on the web and as an app).

News

Community survey shows 'growing enthusiasm' in residents' perception of Osseo Area Schools Community survey shows 'growing enthusiasm' in residents' perception of Osseo Area Schools Wednesday, 02 October 2019 According to a professional survey conducted in August 2019 by The Morris Leatherman Company research firm, district residents... More detail
Save the date: Special education Community Resource Fair is Oct. 14 Save the date: Special education Community Resource Fair is Oct. 14 Wednesday, 25 September 2019 Learn about opportunities to keep your children active and engaged in the community at the third annual Community Resource... More detail
Hennepin County grant helps Weaver Lake Elementary replenish tree canopy Hennepin County grant helps Weaver Lake Elementary replenish tree canopy Monday, 23 September 2019 Scholars at Weaver Lake Elementary: A Science, Math & Technology School had an opportunity to help reestablish a healthy... More detail
Safety Dog Bus Tour stops at Edinbrook Elementary Safety Dog Bus Tour stops at Edinbrook Elementary Friday, 20 September 2019 First Student's Safety Dog Bus Tour rolled into Edinbrook Elementary on Sept. 17. Throughout the morning, students in ki... More detail

Peb cheeb tsam tsev kawm ntawv muaj lub luag hauj lwm los pab tas nrho cov tub ntxhais kawm ntawv: “Los txhawb thiab npaj txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom muaj kev ntseeg tus kheej, muaj peev xwm thiab muaj cuab kav mus cuag lawv cov kev npau suav; muaj kev pab zej zog; thiab muaj kev koom tes rau txoj kev kawm mus tag ib sim neej.” Kom peb ntsuam xyuas tau yam peb ua tau zoo los pab cov tub ntxhais kawm ntawv mus kom txog lub luag hauj lwm tau teev tseg, cov neeg ua hauj lwm hauv ceeb tsam Osseo Area Schools tau txais kev qhia los ntawm ntau txoj hau kev.

Yam uas loj tshwj xeeb tshaj tshwm sim txog txij no yog rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav 2014 rau txoj kev tshwb fawb txog cov neeg muaj feem cuam uas yog cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab niam txiv/cov neeg saib xyuas tau tawm suab qhia txog ntau yam ncig txog peb lub luag hauj lwm. Tej uas peb kawm tau yuav pab peb qhia txog peb kev ua hauj lwm thiab txog tej yam peb yuav tsum tau kho kom zoo rau yav tom ntej.

Kev Koom Tes

 • Muaj ntau tshaj li ntawm 6,000 cov tub ntxhais kawm ntawv qib 3-12 teb tsab ntawv tshawb fawb rau thaum sijhawm kawm ntawv (rau cov tsev kawm ntawv me, txhuas tus tub ntxhais nyob rau tas nrho cov qib nod tau koom tes; rau cov tsev kawm ntawv loj, muaj tej tug thiaj raug xaiv los koom tes xwb).
 • Niam txiv/cov saib xyuas raug rho npe los teb. Kev rho npe no yog kom cov neeg raug teb sawv cev ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas nyob rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv Osseo Area Schools (muaj 1,179 tus niam txiv/neeg saib xyuas koom tes). Kev tshawb fawb no yog muaj ua lus Askiv, Hmoob, Spanish, Nyab Laj thiab Somali.
 • Tas nrho cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv tau raug caw los teb tsab ntawv tshawb fawb no (1,233 cov neeg ua hauj lwm los koom tes).

Yam Peb Kawm Tau

 • Cov neeg tswj hwm tsev kawm ntawv yeej xav paub txog tsev kawm ntawv kev pab cov tub ntxhais kawm ntawv seb puas mus cuag lub hom phiaj ntawm cheeb tsam tsev kawm lub luag hauj lwm: mus cuag lawv cov kev npau suav; muaj kev pab zej zog; thiab muaj kev koom tes rau txoj kev kawm mus tag ib sim neej. Yam peb kawm tau yog raws li nram no:

Mus Cuag Cov Kev Npau Suav

 • Yuav luag li peb ntawm plaub leeg cov tub ntxhais (73%) qhia tias lawv paub meej pem lawv cov kev npau suav thiab muaj zeem muag rau lawv lub neej yav tom ntej.
 • Cov niam txiv ntawm 74% los kuj teb tias lawv tus tub los sis tus ntxhais kuj paub meej pem txog lawv cov kev npau suav thiab muaj zeem muag rau lub neej yav tom ntej.
 • Cov xib fwb li ntawm 63% los kuj pom zoo thiab txaus siab rau lo lus no: “Muaj coob leej cov tub ntxhais kawm ntawv kuv tau ntsib xyoo no kuj tau tham nrog kuv txog lawv cov kev npau suav rau yav tom ntej.”

Kev Pab Rau Zej Zog

  • Muaj ntau tshaj li ntawm (58%) cov tub ntxhais kawm ntawv teb tias lawv muab kev pab rau lwm tus los ntawm kev coj, ua hauj lwm pab dawb, los sis lwm yam.
  • Li ntawm (66%) cov niam txiv kuj qhia tias lawv tus tub los sis tus ntxhais muab cov kev pab no thiab.
  • Tsawg li ntawm (46%) cov xib fwb ntseeg tias: “Xyoo no, muaj coob leej cov tub ntxhais kawm ntawv kuv paub tau muab kev pab rau lwm tus los ntawm kev coj, kev ua hauj lwm pab dawb, los sis lwm yam kev pab.”

Kev Koom Tes Rau Txoj Kev Kawm Mus Tag Ib Sim Neej

  • Feem ntau cov tub ntxhais kawm ntawv (63%) teb tias lawv tswj tau lawv cov sijhawm zoo.
  • Cov niam txiv (62%) kuj teb tias lawv tus tub los sis tus ntxhais kuj tswj tau nws cov sijhawm zoo thiab.
  • Dhau ntawd, cov xib fwm (39%) ntseeg tias: “Feeb ntau cov tub ntxhais kawm ntawv uas kuv tau paub nthuav tawm tau tias lawv kuj paub tswj lawv cov sij hawm zoo.”

Ib sab ntawm kev ntsuam xyuas yog qhia txog kev pab cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg kom muaj kev tos txais zoo tom tsev kawm ntawv thiab kom lawv muaj kev hwm thiab kev ntseeg siab los ntawm cov neeg ua hauj lwm. Cov no yog cov dej num tseem ceeb tshaj uas peb yuav tau ua rau xyoo 2013-2014 thiab 2014-2015.

Kev Tos Txais Zoo

  • 62% ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv teb tias lawv nyob muaj chaw tom tsev kawm ntawv.
  • 79% ntawm cov niam txiv teb tias tsev kawm ntawv kuj zoo siab tos txais lawv tsev neeg.

Kev Hwm

  • 74% ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv qhia tias cov neeg laus muaj kev hwm thiab saib lawv rau lub sam xeeb. 
  • 92% ntawm cov niam txiv teb tias lawv tus tub los sis tus ntxhais lub tsev kawm ntawv muab lawv saib rau lub sam xeeb.

Kev Ntseeg Siab

 • 72% ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv teb tias cov neeg laus tom tsev kawm ntawv ntseeg lawv siab.
 • 88% ntawm cov niam txiv qhia tias cov neeg ua hauj lwm ntseeg lawv siab.

*Rau thoob plaws chav tsev kawm ntawv cov kev qhia, qhov margin of error muaj li ntawm +/- 2% li ntawm 95% theem ntseeg (confidence level).

Yav tom ntej?

Cov thawj coj hauv tsev kawm ntawv nrog rau cov hauv cheeb tsawm tsev kawm ntawv yuav siv cov kev qhia no nrog rau lwm yam kev qhia los kho thiab npaj rau yav tom ntej.